جملات زیبا و سخنان احساسی بزرگان درباره عشق و عاشقی کردن

عکس نوشته سخن بزرگان درباره عشق
عکس نوشته سخن بزرگان درباره عشق

می گویند عشق همان نیرویی است که چرخش کائنات بر مدار هستی را ممکن کرده و جریان زندگی را بر رگ های این عالم به حرکت در آورده است. همان که توصیفات زیادی از آغاز تا امروز بر آن شده … هر موجودی آن را به صورتی درک کرده است و در عین حال همه از توصیف دقیقش ناتوان و آن را رازی مبهم و سر به مُهر می دانند.

بزرگان تاریخ و مشاهیر جهان نیز هر یک از نگاهی و از زاویه ای عشق را به تصویر کشیده اند و به قلم آورده اند که شاید درک و فهم این مرموزترین و ناب ترین حس دنیا را برای ما ساده تر کند.

در ادامه گنجینه ای پر زرق و برق از جملات و سخنان بزرگان درباره عشق گردآوری کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

سخنان بزرگان درباره عشق و دوست داشتن

When you love someone, you love the person as they are, and not as you’d like them to be

وقتی عاشق کسی هستی او را همان طور که هست دوست داری نه آن گونه که دوست داری باشد

“لئو تولستوی”

***

When you love, things make even more sense

وقتی عاشق هستید همه چیز معنای بیشتری پیدا می کند

“پائولو کوئلیو”

***

Love is the great miracle cure. Loving ourselves works miracles in our lives

عشقـــــــــــ
درمان جادویی بزرگ است. این که خودمان را دوست داشته باشیم در زندگی معجزه می کند

“لوییس هی”

***

I can live without money, but I cannot live without love

می توانم بدون پول زندگی کنم، اما بدون عشق نمی توانم …

“جودی گارلند”

***

سخنان بزرگان درباره عشق ورزیدن

Love is like a mustard seed; planted by God and watered by men

عشق مانند دانه خردل است. توسط خدا کاشته شده و توسط انسان ها آبیاری می شود

“مودا سنت مایکل”

***

عشق نقاب‌ هایی را کنار می‌زند که می‌ ترسیم بدون آن ها زندگی کنیم و می‌ دانیم که نمی‌ توانیم تا ابد پشت آن‌ ها بمانیم

“جیمز بالدوین”

***

When men and women are able to respect and accept their differences, then love has a chance to blossom

وقتی زن و مرد بتوانند به اختلافات خود احترام بگذارند و آن ها را بپذیرند، عشق، فرصتی برای شکوفا شدن پیدا می کند

“دکتر جان گری”

***

You can love a person dear to you with a human love, but an enemy can only be loved with divine love

کسی را که برایت عزیز است با عشق انسانی می توان دوست داشت اما دشمن را تنها با عشق الهی می توان دوست داشت

“لئو تولستوی”

***

You know you are in love when you see the world in her eyes, and her eyes everywhere in the world

وقتی دنیا را در چشمان او و چشم هایش را در همه جای دنیا می بینید، می فهمید عاشق شده اید

“دیوید لوسک”

***

سخنان بزرگان درباره عشق واقعی

Love is strong yet delicate. It can be broken. To truly love is to understand this. To be in love is to respect this

عشق قوی و در عین حال ظریف است. شکسته می شود. عشق واقعی درک این موضوع و عاشق بودن، احترام گذاشتن به آن است

” استیون پکر”

***

True love is when your heart and your minds are saying the same thing

عشق واقعی زمانی است که قلب و ذهن شما یک چیز را می گویند

” لنا ال . بارترام”

***

عشق قوی‌ ترین همه احساسات است، زیرا همزمان به سر، قلب و حواس حمله می‌ کند

“لائو تسه”

***

The moment we choose to love, we begin to move against domination, against oppression. The moment we choose to love, we begin to move toward freedom, to act in ways that liberate ourselves and others.

لحظه ای که دوست داشتن را انتخاب می کنیم، دوباره شروع به حرکت علیه سلطه، علیه ظلم و ستم می کنیم. لحظه ای که دوست داشتن را انتخاب می کنیم، شروع به حرکت به سمت آزادی می کنیم و به گونه ای عمل می کنیم که خود و دیگران را آزاد کنیم

“بل هوکس”

***

We cannot love unless we have accepted forgiveness, and the deeper our experience of forgiveness is, the greater is our love

ما نمی توانیم دوست داشته باشیم مگر این که بخشش را بپذیریم و هرچه تجربه ما از بخشش عمیق تر باشد، عشق ما بیشتر است

“پل تلیچ”

***

سخنان بزرگان درباره عشق به انگلیسی

To the world you may be one person, but to one person you may be the world

برای دنیا ممکن است یک نفر باشی اما برای یک نفر ممکن است یک دنیا باشی

“بیل ویلسون”

***

The greatest weakness of most humans is their hesitancy to tell others how much they love them while they’re still alive

بزرگترین نقطه ضعف اکثر انسان ها مردد بودن آن ها در این است که تا زمانی که هنوز زنده هستند به دیگران بگویند چقدر آن ها را دوست دارند

” ای.بتیستا”

***

What counts in making a happy marriage is not so much how compatible you are but how you deal with incompatibility

آنچه در ایجاد یک ازدواج شاد اهمیت دارد، میزان سازگاری شما نیست بلکه چگونگی برخورد شما با ناسازگاری است

” لئو تولستوی”

***

When you like someone, you like them in spite of their faults. When you love someone, you love them with their faults

وقتی شخصی را دوست دارید، علی رغم اشتباهاتش ، او را دوست دارید. در واقع وقتی کسی را دوست دارید، او را با اشتباهاتش دوست دارید.

” الیزابت کامرون”

***

جملات بزرگان درباره عشق

Love is when you look into someone’s eyes, and see everything you need

عشق زمانی است که به چشمان کسی نگاه می کنی و همه چیزهایی را که نیاز داری در آن ها می بینی

” کریستن کاپل “

***

هیچ درمانی برای عشق وجود ندارد، جز این که بیشتر عشق بورزی

“هنری دیوید تورو”

***

If I had a flower for every time I thought of you, I could walk in my garden forever

اگر برای هر بار که به تو فکر می کردم گلی داشتم، می توانستم برای همیشه در باغ خود قدم بزنم

” آلفرد لرد تنیسن”

***

I love you, not only for what you are, But for what I am when I am with you

تو را دوست دارم، نه تنها به خاطر آن چه هستی، بلکه به خاطر آن چه خودم هنگامی که کنار تو هستم، به آن تبدیل می شوم

” روی کرافت”

***

The beginning of love is to let those we love be perfectly themselves, and not to twist them to fit our own image. Otherwise we love only the reflection of ourselves we find in them

آغاز عشق این است که اجازه دهیم عزیزان ما به طور کامل خودشان باشند و آن ها را متناسب با ذهنیت خود تغییر ندهیم. در غیر این صورت فقط بازتاب خودمان را که در آن ها می یابیم دوست داریم

” توماس مرتن”

***

Fear and love can never be experienced at the same time. It is always our choice as to which of these emotions we want

ترس و عشق هرگز به طور همزمان قابل تجربه نیست. این همیشه انتخاب ما است که کدام یک از این احساسات را   می خواهیم

” جرالد جام پولسکی”

***

I only want to love once, but I want to love everybody for the rest of my life

می خواهم فقط یک بار عاشق شوم، اما هر کسی را تا آخر عمرم دوست داشته باشم

” لورن فورد”

***

سخنان بزرگان درباره احساس عشق

There is only one happiness in life, to love and be loved

تنها یک خوشبختی در زندگی وجود دارد، این که دوست داشته باشید و دوست داشته شوید

“جورج سند”

***

If you have love in your life, it can make up for a great many things that are missing. If you don’t have love in your life, no matter what else there is, it’s not enough

اگر در زندگی خود عشق داشته باشید، این عشق می تواند بسیاری از چیزهای از دست رفته را جبران کند. اما اگر آن را نداشته باشید، مهم نیست که چه چیز دیگری وجود داشته باشد، هیچ چیزی بدون عشق کافی نیست

“آن لاندرز”

***

Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them humanity cannot survive

عشق و شفقت تجمل نیست، بلکه ضرورت است. بدون آن ها بشریت نمی تواند زنده بماند

” دالایی لاما”

***

The one thing we can never get enough of is love. And the one thing we never give enough is love

چیزی که هرگز نمی توانیم از آن سیر شویم و چیزی که هرگز به اندازه کافی به دیگران نمی دهیم عشق است

“هنری میلر”

***

Love is a fire. But whether it is going to warm your heart or burn down your house, you can never tell

عشق آتش است. اما هرگز نمی توانید پیش بینی کنید که آیا قلب شما را گرم می کند یا خانه شما را می سوزاند

” جوان کرافورد”

***

سخنان زیبا در مورد عشق

Treasure the love you receive above all. It will survive long after your gold and good health has vanished

عشقی که دریافت می کنید را بیش از هر چیز دیگری ذخیره کنید. چرا که این عشق، مدت زمان طولانی پس از از بین رفتن طلا و سلامتی زنده خواهد ماند

“اگ ماندینو”

***

Where there is love there is life

جایی که عشق هست، زندگی هست

“مهاتما گاندی”

***

A coward is incapable of exhibiting love; it is the prerogative of the brave

یک ترسو قادر به نشان دادن عشق نیست؛ عشق، شایسته انسان شجاع است

“مهاتما گاندی”

***

I have learned not to worry about love; But to honor its coming with all my heart

یاد گرفته ام نگران عشق نباشم. اما به آمدنش با تمام وجودم احترام بگذارم

“آلیس واکر”

***

The best feelings are those that have no words to describe them

بهترین احساسات، احساسی است که واژه ای برای توصیف آن وجود ندارد.

“میشل هامرسلی”

***

Let the world stop turning, let the sun stop burning. Let them tell me loves not worth going through. If it all falls apart, I will know deep in my heart, the only dream that mattered had come true …In this life I was loved by you

بگذارید جهان از چرخش باز بماند، اجازه دهید خورشید از سوختن متوقف شود. بگذارید به من بگویند عشق ها ارزش ندارند. اگر همه چیز از هم بپاشد، من در اعماق قلبم می دانم تنها آرزویی که مهم بود تحقق یافته بود.. این که در این زندگی تو را دوست داشتم

“بت میدلر”

***

Love, you know, seeks to make happy rather than to be happy

می دانی، عشق به دنبال شاد کردن است تا شاد بودن

” رالف کانر”

***

How wrong it is for those who love, not to express their love

چقدر اشتباه است کسانی که عاشق هستند عشق شان را ابراز نمی کنند

“سالمون پی چیس”

***

The first great step is to like yourself enough to pick someone who likes you, too

اولین قدم عالی این است که خودتان را به اندازه کافی دوست داشته باشید تا بتوانید کسی را که دوست دارید انتخاب کنید

“جین اُ ریلی”

***

The first duty of love — is to listen

اولین وظیفه عشق گوش دادن است

“پل تلیچ”

***

If you wish to be loved, show more of your faults than your virtues

اگر می خواهید در دام عشق بیفتید، نقایص خودتان را بیشتر از فضائل خود بیان کنید

” ادوارد بولور لیتن”