جملات حکیمانه و سخنان زیبا و احساسی بزرگان جهان درباره موسیقی

عکس نوشته موسیقی
عکس نوشته موسیقی

موسیقی یکی از پدیده های پر رمز و راز این دنیای پر تب و تاب است که می تواند روح را به اوج برساند یا نفس را به قعر عمیق ترین چاله های تاریکی … موسیقی اگر ناب و اصیل باشد یک دنیا حرف در لا به لای آوایش گنجانده شده و به آرام ترین شیوه ها با تو سخن می گوید.

موسیقی در طول تاریخ مورد توجه و تحسین بزرگان و روشنفکران قرار گرفته و بسیاری آن را نشانه ای از عالم بالا دانسته اند که انسان خاکی را به ماورای آسمان ها وصل می کند.

در ادامه مجموعه ای از سخنان بزرگان جهان درباره موسیقی و زیبایی ها و رمز و رازهای آن گردآوری کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

جملات بزرگان درباره موسیقی

Music is the moonlight in the gloomy night of life

موسیقی مهتابی در شب تاریک زندگی است

“جان ریچر”

***

Music is the universal language of mankind

موسیقی زبان جهانی بشر است

“هنری وادزورث لانگ‌ فلو”

***

Music is the literature of the heart; it commences where speech ends

موسیقی ادبیات قلب است، از جایی شروع می شود که سخن پایان یابد

“آلفونس دو لا مارتین”

***

Without music, life would be a blank to me

بدون موسیقی، جای چیزی در زندگی من خالیست

“جین آستین”

***

Love is friendship set to music

عشق رابطه دوستانه ای است که با موسیقی هماهنگ شده است

“جکسون پولاک”

***

تعریف موسیقی از دیدگاه بزرگان

Music is the soundtrack of your life

موسیقی متن زندگی شماست

“دیک کلارک”

***

One good thing about music, when it hits you, you feel no pain

نکته خوب در مورد موسیقی این است که وقتی به شما ضربه می زند، هیچ دردی احساس نمی کنید

“باب مارلی”

***

Music produces a kind of pleasure which human nature cannot do without

موسیقی نوعی لذت ایجاد می کند که طبیعت انسان نمی تواند بدون آن کاری انجام دهد

“کنفسیوس”

***

Where words fail, music speaks

آنجا که کلمات کم می آورند، موسیقی به سخن می آید

“هانس کریستین اندرسون”

***

How is it that music can, without words, evoke our laughter, our fears, our highest aspirations?

چگونه است که موسیقی بدون کلام می تواند خنده ها، ترس ها و عمیق ترین آرزوهای ما را برانگیزد؟

“جین سوان”

***

سخن بزرگان درباره موسیقی به انگلیسی

Life is one grand sweet song so start the music

زندگی یک آهنگ عالی و شیرین است، بنابراین موسیقی را شروع کنید

“رونالد ریگان”

***

Music is the only thing I’ve ever known that doesn’t have any rules at all

موسیقی تنها چیزی است که می دانم تا به حال هیچ قانونی نداشته است

“جاش هوم”

***

Music is good to the melancholy, bad to those who mourn, and neither good nor bad to the deaf

موسیقی برای مالیخولیایی ها خوب است، برای کسانی که عزادار هستند بد است و برای ناشنوایان نه خوب است و نه بد

“باروخ اسپینوزا”

***

Music cleanses the understanding; inspires it, and lifts it into a realm which it would not reach if it were left to itself

موسیقی درک را پاک می کند؛ آن را الهام می بخشد و به قلمرویی می رساند که اگر به حال خودش رها شده بود هرگز به آن نمی رسید

“هنری وارد بیچر”

***

Music is the great uniter. An incredible force. Something that people who differ on everything and anything else can have in common.

موسیقی عامل وحدت عظیمی است … نیرویی باورنکردنی، چیزی که حتی افرادی که در همه چیز با هم اختلاف دارند می توانند در آن اشتراک داشته باشند

“سارا دسن”

***

متن درباره موسیقی

Philosophy is the highest music

فلسفه عالی ترین موسیقی است

“افلاطون”

***

Music is the shorthand of emotion

موسیقی خلاصه شده احساسات است

“لئو تولستوی”

***

Music is what tells us that the human race is greater than we realize

موسیقی همان چیزی است که به ما می گوید نژاد بشر بزرگ تر از آن چیزی است که ما درک کرده ایم

“ناپلئون بناپارت”

***

Music washes away from the soul the dust of everyday life

موسیقی غبار زندگی روزمره را از روح پاک می کند

***

Music is the strongest form of magic

موسیقی قوی ترین شکل سحر و جادو است

“مریلین مانسون”

***

Music gives color to the air of the moment

موسیقی به هوای هر لحظه رنگ می بخشد

“کارل لاگرفلد”

***

Music acts like a magic key, to which the most tightly closed heart opens

موسیقی مانند یک کلید جادویی عمل می کند که بسته ترین قلب ها با آن باز می شود

“ماریا فون تراپ”

***

Music is the wine that fills the cup of silence

موسیقی شرابی است که جام سکوت را پر می کند

“رابرت فریپ”

***

Without music, life would be a mistake

بدون موسیقی زندگی یک اشتباه خواهد بود

“نیچه”

***

Music is the divine way to tell beautiful, poetic things to the heart

موسیقی راهی الهی برای گفتن چیزهای زیبا و شاعرانه به قلب است

“پابلو کاسالس”

***

جملات زیبای انگلیسی درباره موسیقی

Music expresses that which cannot be put into words and that which cannot remain silent

موسیقی بیانگر آن چیزی است که نمی تواند با کلمات بیان شود و آن چیزی که نمی تواند سکوت کند

“ویکتور هوگو”

***

Music is an outburst of the soul

موسیقی نوعی طغیان روح است

“فردریک دلیوس”

***

Most people die with their music still locked up inside them

بیشتر مردم با موسیقی خود که درون آن ها حبس شده می میرند

“بنجامین دیزرائیلی”

***

When we listen to music we are not listening to the past, we are not listening to the future, we are listening to an expanded present

وقتی به موسیقی گوش می دهیم به گذشته گوش نمی دهیم، به آینده گوش نمی دهیم، زمان حال حاضر را بیشتر و با تمام وجود درک می کنیم

“آلن واتس”

***

A fine work of art – music, dance, painting, story – has the power to silence the chatter in the mind and lift us to another place

یک اثر هنری خوب – موسیقی، رقص، نقاشی و داستان – این قدرت را دارد که پچ پچ های ذهن را خاموش کند و ما را به جای دیگری ببرد

“رابرت مک کی”

***

The most exciting rhythms seem unexpected and complex, the most beautiful melodies simple and inevitable

هیجان انگیزترین ریتم ها غیر منتظره و پیچیده به نظر می رسند اما زیباترین ملودی ها ساده و اجتناب ناپذیر هستند

“دبلیو.اچ ادن”

***

Music is the art of the prophets and the gift of God

موسیقی هنر پیامبران و موهبت خداوند است

“مارتین لوتر”

***

The true beauty of music is that it connects people. It carries a message, and we, the musicians, are the messengers

زیبایی واقعی موسیقی این است که مردم را به هم متصل می کند. موسیقی حامل پیام است و ما موسیقی دان ها پیام رسان هستیم

“روی آیرز”

***

The wise musicians are those who play what they can master

نوازندگان خردمند کسانی هستند که آن چه را که می توانند بر آن تسلط داشته باشند می نوازند

“دوک الینگتون”

***

سخن افراد مشهور درباره موسیقی

Music is a language that doesn’t speak in particular words. It speaks in emotions, and if it’s in the bones, it’s in the bones

موسیقی زبانی است که با کلمات خاص صحبت نمی کند بلکه با احساسات صحبت می کند و اگر واقعا در جان آدمی باشد درک می شود

“کیت ریچاردز”

***

Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination and life to everything

موسیقی به کیهان روح می بخشد، به ذهن بال می دهد، تخیل را به پرواز در می آورد و به همه چیز زندگی می دهد

“افلاطون”

***

The world’s most famous and popular language is music

مشهورترین و محبوب ترین زبان جهان موسیقی است

“ناشناس”

***

Musicians don’t retire; they stop when there’s no more music in them

نوازندگان بازنشسته نمی شوند، تنها وقتی دیگر موسیقی بیشتری در وجود آن ها نباشد، متوقف می شوند!

“لوییس آرمسترانگ”

***

Music and silence combine strongly because music is done with silence, and silence is full of music

موسیقی و سکوت به شدت با هم ترکیب می شوند، زیرا موسیقی با سکوت انجام می شود و سکوت پر از موسیقی است

“مارسل مارسو”

***

جملات ادبی و زیبا درباره موسیقی

Music is pleasing not only because of the sound but because of the silence that is in it: without the alternation of sound and silence there would be no rhythm

موسیقی نه تنها به دلیل صدا بلکه به دلیل سکوتی که در آن وجود دارد خوشایند است: بدون تناوب صدا و سکوت هیچ ریتمی وجود نخواهد داشت

“توماس مرتون”

***

My personal hobbies are reading, listening to music, and silence

سرگرمی شخصی من خواندن، گوش دادن به موسیقی و سکوت است

“ادیت سیتول”

***

Music is enough for a lifetime, but a lifetime is not enough for music

موسیقی برای یک عمر کافی است، اما یک عمر برای موسیقی کافی نیست

“سرگئی راخمانینف”

***

Music can change the world

موسیقی می تواند جهان را تغییر دهد

“بتهوون”

***

If you’ve lost your faith in love and music then the end won’t be long

اگر ایمان خود را به عشق و موسیقی از دست داده اید، پایان کار دور نخواهد بود

“پیت دوهرتی”

***

Musicians want to be the loud voice for so many quiet hearts

نوازندگان می خواهند صدای بلند بسیاری از قلب های آرام باشند

“بیلی جول”