جملات مفهومی و سخنان آموزنده بزرگان درباره آینده ای که خواهد آمد

عکس نوشته درباره آینده
عکس نوشته درباره آینده

همه ما در زمانی به نام حال و در لحظه ای به نام اکنون در مسیری که زندگی نام دارد به پیش می رویم و نقطه ای که ایستاده ایم از گذشته ای شروع شده و به آینده ای ختم خواهد شد … که نه گذشته هر کس شروع مطلق است و نه آینده هر کس نهایت مسیر.

آینده یکی از مهم ترین بخش های افکار هر یک از ما را تشکیل می دهد، آینده نقطه ای دور از زمان است که برای آن همه کار می کنیم و شاید هدف همه تلاش های ما به آن ختم می شود … موفقیت در آینده، خوشبختی در آینده، زندگی خوب در آینده، ازدواج در آینده و … غافل از این که تنها یک حقیقت مطلق وجود دارد و آن زمان حال است.

در ادامه گنجینه ای از سخنان حکیمانه بزرگان درباره آینده آماده کردیم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

جملات بزرگان در مورد آینده

The future is always beginning now

آینده همیشه از زمان حال آغاز می شود

“مارک استراند”

***

The future belongs to those who give the next generation reason for hope

آینده متعلق به کسانی است که به نسل بعدی دلیلی برای امید می دهند

“پیر تیلارد دو شاردن”

***

If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it’s not

اگر صبح بیدار شوید و فکر کنید آینده بهتر خواهد شد، روز روشن و خوبی خواهید داشت. در غیر این صورت، این طور نخواهد بود

“ایلان ماسک”

***

I never think of the future. It comes soon enough

من هرگز به آینده فکر نمی کنم، چون خیلی زود فرا خواهد رسید

“آلبرت انیشتین”

***

Discipline has within it the potential for creating future miracles

نظم و انضباط باعث رخ دادن معجزه هایی در آینده می شود

“جیم ران”

***

سخنان افراد مشهور درباره اهمیت آینده

These days people seek knowledge, not wisdom. Knowledge is of the past, wisdom is of the future

این روزها مردم به دنبال دانش هستند، نه خرد. دانش از گذشته می آید، در حالی که خرد از آینده است

“ورنون کوپر”

***

Every man’s life lies within the present; for the past is spent and done with, and the future is uncertain

زندگی هر انسان در زمان حال نهفته است، زیرا زمانی که مربوط به گذشته بوده صرف و انجام شده و آینده هم نامشخص است

“مارکوس اورلیوس”

***

Future love does not exist. Love is a present activity only. The man who does not manifest love in the present has not love

عشق در آینده وجود ندارد. عشق فقط کاری است که اکنون انجام می دهی. مردی که در زمان حال عشقش را بروز نمی دهد عشقی ندارد

“لئو تولستوی”

***

The future is something which everyone reaches at the rate of sixty minutes an hour, whatever he does, whoever he is

آینده چیزی است که هر کس با سرعت شصت دقیقه در ساعت به آن می رسد، هر کاری که بکند، هر کسی که باشد

“سی. اس. لوئیس”

***

سخنان آموزنده بزرگان درباره آینده نگری

Life can be found only in the present moment. The past is gone, the future is not yet here, and if we do not go back to ourselves in the present moment, we cannot be in touch with life

زندگی را فقط در لحظه حال می توان یافت. گذشته از بین رفته است، آینده هنوز نیامده است و اگر در لحظه حال به سوی خودمان برنگردیم، نمی توانیم با زندگی در ارتباط باشیم

” تیچ هان”

***

The future comes slowly, the present flies and the past stands still forever

آینده به آرامی می آید، حال پرواز می کند و گذشته برای همیشه ثابت است

“فردریک شیلر”

***

The greatest discovery of all time is that a person can change his future by merely changing his attitude

بزرگ ترین کشف در همه زمان ها این است که هر فرد تنها با تغییر نگرش می تواند آینده خود را تغییر دهد

“اپرا وینفری”

***

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves

ستارگان سرنوشت ما را مشخص نمی کنند، بلکه خودمان این کار می کنیم

“ویلیام شکسپیر”

***

The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways

آینده متعلق به کسانی است که مهارت های بیشتری می آموزند و آن ها را با روش های خلاقانه ترکیب می کنند

“رابرت گرین”

***

Make creativity rather than comfort your goal and you will ensure far more success for the future

به جای آسودگی خلاقیت را هدف خود قرار دهید تا موفقیت های بسیار بیشتری در آینده به دست آورید

“رابرت گرین”

***

سخنان بزرگان درباره گذشته و آینده

Study the past if you would define the future

اگر می خواهید آینده خود را مشخص کنید، گذشته را مطالعه کنید

“کنفسیوس”

***

For the majority of us, the past is a regret, the future an experiment

برای اکثر ما گذشته یک حسرت است، آینده یک تجربه!

“مارک تواین”

***

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment

لطفا در گذشته نمانید، در رویای آینده نباشید، ذهن را روی لحظه حال متمرکز کنید

“بودا”

***

Today I will do what others won’t, so tomorrow I can accomplish what others can’t

امروز کاری را انجام می دهم که دیگران انجام نمی دهند، بنابراین فردا چیزی را به دست می آورم که دیگران قادر به دستیابی به آن نیستند

“جری رایس”

***

I do not want to foresee the future. I am concerned with taking care of the present. God has given me no control over the moment following.

نمی خواهم آینده را پیش بینی کنم بلکه نگران توجه و مراقبت از زمان حال هستم زیرا خداوند به من هیچ کنترلی برای لحظه بعد نداده است

“مهاتما گاندی”

***

The best thing about the future is that it only comes one day at a time

بهترین چیز در مورد آینده این است که هر بار فقط یک روز آن پیش می آید

“آبراهام لینکلن”

***

You cannot escape the responsibility of tomorrow by evading it today

با فرار از مسئولیت در امروز، نمی توانید از مسئولیت فردا فرار کنید

“آبراهام لینکلن”

***

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future

تغییر قانون زندگی است و کسانی که فقط به گذشته یا حال نگاه می کنند، مطمئناً آینده را از دست می دهند

“جان اف کندی”

***

آینده از نظر بزرگان دنیا

I like dreams of the future better than the history of the past

من رویاهای آینده را بیشتر از تاریخ گذشته دوست دارم

“توماس جفرسون”

***

The past is no more, the future is not yet. “Now” includes the balance of being here, experiencing, involvement, phenomenon, awareness

گذشته دیگر وجود ندارد، آینده هنوز نیامده است. “اکنون” شامل تعادل بین حضور در مکان فعلی، تجربه، چالش، پدیده و آگاهی است

“بروس لی”

***

No matter how dirty your past is, your future is still spotless

مهم نیست گذشته شما چقدر بد است، آینده شما همچنان بی عیب است

“دریک”

***

Even the smallest person can change the course of the future

حتی کوچکترین فرد نیز می تواند مسیر آینده را تغییر دهد

“ملکه گالادریل”

***

Prediction is very difficult, especially of the future

پیش بینی به خصوص در مورد آینده بسیار دشوار است

“نیلز بور”

***

Only you can control your future

فقط خودتان می توانید آینده خود را کنترل کنید

“دکتر زوس”

***

سخنان مفهومی و فلسفی بزرگان درباره آینده

What is coming is better than what is gone

آن چه در راه است بهتر از چیزی است که رفته است

“ضرب المثل عربی”

***

Go for it now. The future is promised to no one

اکنون دنبال آن (هدف تان) بروید زیرا آینده به هیچ کس قولی نداده است

“وین دایر”

***

Make your past the fuel for your future

گذشته خود را سوخت آینده خود قرار دهید

“ماکسیم لاگاس”

***

Do something today that your future self will thank you for

امروز کاری کنید که آینده تان به خاطرش از شما تشکر کند

“شون پاتریک فلینری”

***

The past cannot be changed. The future is yet in your power

گذشته را نمی توان تغییر داد اما آینده هنوز در دستان شماست

“ناشناس”

***

With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now

نه با گذشته کاری دارم و نه با آینده! من در زمان حال زندگی می کنم

“رالف والدو امرسون”

***

The future is better than you think

آینده از چیزی که فکر می کنید بهتر است

“پیتر دیاماندیس”

***

As for the future, your task is not to foresee it, but to enable it

در مورد آینده، وظیفه شما پیش بینی آن نیست، بلکه ساختن آن است

***

Help others have a better future and yours will be guaranteed

به دیگران کمک کنید تا آینده بهتری داشته باشند و با این کار آینده شما تضمین می شود

“ماکسیم لاگاس”

***

Now is the only time. How we relate to it creates the future. In other words, if we’re going to be more cheerful in the future, it’s because of our aspiration and exertion to be cheerful in the present. What we do accumulates; the future is the result of what we do right now

اکنون تنها زمانی است که وجود دارد و نحوه ارتباط ما با آن آینده را به وجود می آورد. به عبارت دیگر، اگر قرار است در آینده از نشاط بیشتری برخوردار شویم به دلیل آرزو و تلاش ما برای شاد بودن در زمان حال خواهد بود. آن چه انجام می دهیم اندوخته می شود؛ آینده نتیجه کاری است که هم اکنون انجام می دهیم

“پما چادرین”

***

Step out of the history that is holding you back. Step into the new story you are willing to create

از تاریخی که مانع شما می شود عبور کنید. وارد داستان جدیدی شوید که مایل به خلق آن هستید

“اپرا وینفری”

***

You better live your best and act your best and think your best today; for today is the sure preparation for tomorrow and all the other tomorrows that follow

بهتر است امروز بهترین زندگی خود، بهترین عملکرد خود و بهترین اندیشه خود را داشته باشید، چون امروز شما را برای فردا و فرداهای بعدی آماده می کند

“هریت مارتینو”

***

The further and deeper we contemplate the future, the greater our capacity to shape it according to our desires

هرچه بیشتر و عمیق تر به آینده بیندیشیم، توانایی ما در شکل دادن به آن مطابق با خواسته های خود بیشتر می شود

“رابرت گرین”

***

Don’t burn your future on the altar of the past. Remember it. Don’t live in it. Learn the lesson. The past is fixed. The future is variable. You will transform

آینده خود را به خاطر گذشته خراب نکنید. یادتان باشد در گذشته زندگی نکنید، تنها از آن عبرت بگیرید زیرا گذشته تغییر نمی کند و این آینده است که متغیر می باشد، شما تغییرش خواهید داد

“ناشناس”

***

It is fruitless to wish you had started years ago. In the future you will wish you had started now. Don’t wish. Act

بی فایده است که آرزو کنید کاش سال ها پیش شروع کرده بودید، زیرا در آینده نیز آرزو خواهید کرد که کاش اکنون شروع کرده بودید، پس آرزو نکنید عمل کنید

“ناشناس”

***

Tomorrow is only found in the calendar of fools

فردا فقط در تقویم احمق ها یافت می شود

“اوگ ماندینو”

***

The future is already here – it’s just not very evenly distributed

آینده دقیقا همین جاست (لحظه حال) فقط خیلی مساوی توزیع نشده است

“ویلیام گیبسون”