سخنان فلسفی و جملات ژرف و عمیق بزرگان جهان درباره مرگ

عکس نوشته درباره مرگ
عکس نوشته درباره مرگ

در نظر بسیاری از ما مرگ یک پایان است، نقطه ای که در آن همه آمال و آرزوهایی که برای زندگی خود داشتیم در یک لحظه هیچ می شود و ما راهی یک ابدیت نا معلوم و تاریک می شویم … این بینش چقدر زندگی را دشوار و مرگ را مخوف و ترسناک جلوه می دهد!

اما بسیاری از بزرگان جهان به مرگ و مردن از زوایای دیگری نگریسته اند و این پدیده با شکوه را که هر یک از ما در زندگی خود سرانجام تجربه خواهیم کرد از ابعاد دیگر بررسی کرده اند.

در ادامه گلچینی از بهترین سخنان و جملات بزرگان درباره مرگ آماده کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

سخنان عمیق بزرگان درباره مرگ

According to me, death and boredom are almost the same things

به نظر من، مرگ و ملالت تقریباً یک چیز هستند

“شارلوت برونته”

***

It will not be possible for a man to have anything as long as he is afraid of death. However, a person who is not scared of death, he will get everything in life

تا زمانی که انسان از مرگ می ترسد، داشتن چیزی ممکن نخواهد بود. اما شخصی که از مرگ نترسد در زندگی همه چیز را بدست خواهد آورد

“لئو تولستوی”

***

سخنان بزرگان درباره مرگ عزیزان

Individuals who are dead are not dead to us till we forget about them.

تا زمانی که افرادی که مرده اند را فراموش نکنیم برای ما نمرده اند

“جرج الیوت”

***

It is the cowards who die many times before that death. However, brave people will die only once

این ترسوها هستند که قبل از مردن بارها مرگ را تجربه می کنند.افراد شجاع فقط یک بار خواهند مرد

“ویلیام شکسپیر”

***

Death happens to be a destination that is shared by all of us. Nobody will be able to escape it

مرگ مقصد مشترک همه ماست. هیچ کس نمی تواند از آن فرار کند

“استیو جابز”

***

سخنان بزرگان در مورد مرگ به انگلیسی

A man who lives his life to the fullest is prepared to meet his death at any time

انسانی که زندگی خود را به حد اعلا می رساند آماده است تا هر زمانی مرگ را بپذیرد

“مارک تواین”

***

Although everyone likes to go to heaven, nobody likes to die

گرچه همه دوست دارند به بهشت ​​بروند اما هیچ کس دوست ندارد بمیرد!

“راجر میلر”

***

Individuals who are able to smile while they are facing death can be considered to be genuine heroes

افرادی که هنگام رویارویی با مرگ می توانند لبخند بزنند می توان قهرمانان واقعی دانست

“لئوناردو داوینچی”

***

No person will be able to get out alive from here

هیچ کس نمی تواند از این دنیا زنده بیرون برود

“جیم موریسون”

***

I do not believe in death, and therefore, I am not scared of it. It is simply like getting out of one vehicle into another

من اعتقادی به مرگ ندارم و بنابراین از آن نمی ترسم. مرگ دقیقاً مانند بیرون آمدن از یک وسیله نقلیه و وارد شدن به وسیله نقلیه دیگر است

“جان لنون”

***

Every single night, when I go to bed, I die. I am once again reborn when I wake up the next morning

هر شب، وقتی می خوابم، می میرم. صبح روز بعد که بیدار می شوم یک بار دیگر متولد می شوم

“مهاتما گاندی”

***

سخنان افراد مشهور درباره مرگ و نیستی

Death happens to be the last enemy that must be destroyed

مرگ آخرین دشمنی است که باید نابود شود

“جی.کی. رولینگ”

***

Life is extremely difficult and it is going to kill you over time

زندگی بسیار دشوار است و قرار است به مرور زمان شما را بکشد

“کاترین هپبورن”

***

Death has the ability to pay all debts

مرگ توانایی پرداخت همه بدهی ها را دارد

“ویلیام شکسپیر”

***

سخنان بزرگان درباره مرگ و زندگی

Life will have no significance if there was no death. In case there would have been no rainfall, sunshine will not have any meaning

اگر مرگ نبود، زندگی هیچ اهمیتی نداشت همان طور که اگر بارش باران نبود تابش آفتاب معنایی نداشت

“گلن رینگتود”

***

It does not matter how a person dies but what matters that how he lives. The act of death stays for a short time and it is not so important in the long run.

مهم نیست یک شخص چگونه می میرد، مهم این است که چگونه زندگی کند. زیرا خود مرگ برای مدت کوتاهی در ذهن ها باقی می ماند و در طولانی مدت از اهمیت چندانی برخوردار نیست ( اما تاثیر عمل و نوع زندگی طولانی مدت است)

“ساموئل جانسون”

***

Our good deeds cannot be erased by birth or death

کارهای خوب ما با تولد یا مرگ پاک نمی شوند

“بودا”

***

you die twice. Once when your breathing is stopped and the other time when somebody says your name for the last time

شما دو بار می میرید، یک بار زمانی که نفس کشیدن شما متوقف شده و بار دیگر وقتی کسی برای آخرین بار نام شما را می آورد

“بانکسی”

***

جملات زیبای بزرگان درباره مرگ

A human being who is normal does not like to go to heaven. He continues to live his life on earth

انسانی که معمولی است دوست ندارد به بهشت ​​برود. او به زندگی خود روی زمین ادامه می دهد

“جرج اورول”

***

It is not possible for any person to escape death. Therefore, it is important for us to devote our time to creating something good while we are alive

فرار از مرگ برای هیچ شخصی امکان پذیر نیست. بنابراین آن چه برای ما مهم است این است که تا زمانی که زنده هستیم وقت خود را صرف خلق چیزهای خوب کنیم

“مری مکبث”

***

Death cannot be considered to be the most significant loss in life. The most significant loss happens to be what is dying inside us

نمی توان مرگ را مهم ترین خسارت در زندگی دانست. مهم ترین خسارت همان چیزی است که در درون ما می میرد

“نورمن کازینز”

***

One can compare death to a mirror which reflects the genuine meaning of life

می توان مرگ را با آینه ای مقایسه کرد که معنای واقعی زندگی را منعکس می کند

“سوگیل رینپاشی”

***

Although I believed that I was actually learning how to live, the fact is that I had been learning the way in which to die

با این که بر این باور بودم در حال یادگیری نحوه زندگی کردن هستم اما واقعیت این است که روش مردن را یاد گرفته ام

“لئوناردو داوینچی”

***

مرگ از  دیدگاه بزرگان

In case we lose selfrespect and love for one another, it is the way we will eventually die

از دست دادن احترام به خود و عشق به دیگری راهی است که در نهایت به مرگ ختم می شود

“مایا آنجلو”

***

Death is so horribly final while our life is full of several possibilities

در حالی که زندگی ما مملو از احتمالات مختلف است، مرگ پایانی بسیار وحشتناک است

“جرج آر آر مارتین”

***

It will be an amazingly big adventure to die

مردن یک ماجراجویی شگفت آور بزرگ خواهد بود

“پیتر پن”

My friend always told me that in case I do not have something to live for, I must find something to die for

دوستم همیشه به من می گفت در صورتی که چیزی برای زندگی کردن به خاطرش ندارم، باید چیزی پیدا کنم که برای آن بمیرم

“توپاک شکور”

***

I am going to meet my death when my time will come for dying; therefore, allow me to live the way I want to

وقتی زمان مرگ من فرا می رسد می خواهم خودم به ملاقاتش بروم. بنابراین به من اجازه بده تا همان طور که می خواهم زندگی کنم

“جیمی هندریکس”

***

سخنان بزرگان درباره مردن

In the face of death, life has got more significance

در مواجهه با مرگ زندگی اهمیت بیشتری پیدا می کند

“رابرت گرین”

***

Do not be a slave to the fear of death while you are living

در حالی که زندگی می کنید برده ترس از مرگ نباشید

“رابرت آنتون ویلسون”

***

I have lived to my fullest and therefore I have got no sorrow for dying

من به کمال زندگی خود رسیده ام و به همین دلیل هیچ ناراحتی برای مرگ ندارم

“آملیا بور”

***

Religion happens to be the response of human beings for being alive and having to meet their death

دین پاسخ انسان ها برای زنده بودن و مجبور بودن برای ملاقات با مرگ شان است

“فارست چارچ”

***

No one is going to live forever and everybody has to die someday

هیچ کس قرار نیست برای همیشه زندگی کند و همه باید روزی بمیرند

“ناشناس”

***

سخنان بزرگان جهان درباره مرگ

The significance of life is that it suddenly comes to a halt

اهمیت زندگی در این است که ناگهان متوقف می شود

“فرانتس کافکا”

***

Let death be as beautiful as the autumn leaves and life is as beautiful as the summer flowers

بگذار مرگ به زیبایی برگ های پاییز و زندگی به زیبایی گل های تابستان باشد

“رابیندرانات تاگور”

***

In case you do not take your life very seriously, then the same should be your attitude towards death

در صورتی که زندگی خود را خیلی جدی نمی گیرید، نگرش شما نسبت به مرگ نیز باید همین باشد

“ساموئل باتلر”

***

We are able to intensify the experience of every single aspect of our lives by becoming profoundly aware of our mortality

ما می توانیم با آگاهی کامل از مرگ و میر خود، قدر تجربه تک تک جنبه های زندگی خود را بیشتر بدانیم

“رابرت گرین”

***

I was able to discover that it is life that has got no limits and not death

من توانستم دریابم که زندگی هیچ محدودیت یا مرگی ندارد

“گابریل گارسیا مارکز”