جملات ناب و سخنان قصار بزرگان برای اینستاگرام که تلنگری بر ذهن می زند

سخنان ناب بزرگان برای اینستا
سخنان ناب بزرگان برای اینستا

عمر ما هر چقدر هم طولانی، باز هم برای چشیدن طعم همه تجربه ها و درس گرفتن از تمامی آموختنی ها کوتاه است. درس ها و تجربه هایی که شاید … نه! بی شک در مسیر پر فراز و نشیب این عمر جاری به داشتن آن ها در کوله پشتی های خود نیاز داریم.

جای بسی خرسندی که می توان از چشمه جوشان اندیشه ها، درس ها و سخنان ناب بزرگان تاریخ بهره برد، بی آن که نیاز باشد عمری برای اندوختن آن ها این سو و آن سو بزنیم!

در ادامه گنجینه ای از جملات حکیمانه و فلسفی بزرگان تاریخ به صورت انگلیسی و فارسی برای کپشن اینستاگرام آماده کرده ایم، با آپرنگ باشید.

……***……

جملات حکیمانه بزرگان

You are the person you have been waiting for

تو همان کسی هستی که منتظرش بوده ای

“جو دیسپنزا”

***

Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes

کسی که به بیرون نگاه می کند، خواب می بیند؛ کسی که به درون نگاه می کند، بیدار است

“کارل یونگ”

***

Great things never came from comfort zones

چیزهای عالی هرگز به راحتی به وجود نیامدند

“نیل استراوس”

***

Paths are made by walking

مسیرها با راه رفتن ساخته می شوند

“فرانتس کافکا”

***

Learn to be calm and you will always be happy

آرام بودن را یاد بگیرید و با این کار همیشه خوشحال باشید

“پاراماهانزا یوگاناندا”

***

Diligence is the mother of good fortune

سخت کوشی، مادر خوش شانسی است

“میگل د سروانتس”

***

سخنان بزرگان کوتاه و عمیق

Live your beliefs and you can turn the world around

باورهای خود را زندگی کنید، با این کار می توانید مسیر جهان را (به سمت دیگری) برگردانید.

“هنری دیوید ثورو”

***

Everything is possible. The impossible just takes longer

همه چیز ممکن است. (رسیدن به آن چه) غیر ممکن (به نظر می رسد) فقط کمی بیشتر طول می کشد

“دن براون”

***

The brain is wider than the sky

مغز از آسمان گسترده تر است

“امیلی دیکینسون”

***

If you are free, you need to free somebody else. If you have some power, then your job is to empower somebody else.

اگر آزاد هستید، باید شخص دیگری را آزاد کنید. اگر مقداری قدرت دارید، وظیفه شما این است که شخص دیگری را نیز توانمند کنید

“تونی موریسون”

***

سخنان بزرگان جهان برای اینستاگرام

It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves

سرنوشت ما با ستاره ها رقم نمی خورد، بلکه به دست خود ما رقم می خورد

“ویلیام شکسپیر”

***

If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary

اگر حاضر نیستید ریسک چیزهای غیر معمولی را بپذیرید باید به چیزهای عادی راضی شوید

“جیم ران”

***

Understand: you are one of a kind. Your character traits are a kind of chemical mix that will never be repeated in history. There are ideas unique to you, a specific rhythm and perspective that are your strengths, not your weaknesses. You must not be afraid of your uniqueness.

این را بفهمید که از شما (تنها یکی در جهان) هست. ویژگی های شخصیت شما نوعی ترکیب شیمیایی است که هرگز در تاریخ تکرار نخواهد شد. ایده هایی تنها برای شما هستند، ریتم و دیدگاه خاصی که نقاط قوت شما هستند و نه نقاط ضعف شما. شما نباید از منحصر به فرد بودن خود بترسید.

“رابرت گرین”

***

We have to do the best we are capable of. This is our sacred human responsibility

ما باید بهترین کاری را که توانایی آن را داریم انجام دهیم. این مسئولیت مقدس انسانی ماست

“آلبرت انیشتین”

***

Although the world is full of suffering, it is also full of the overcoming of it

اگرچه جهان پر از رنج است، اما پر از (توانایی) غلبه کردن بر آن رنج ها نیز هست

“هلن کلر”

***

سخنان بزرگان فارسی انگلیسی

In a gentle way, you can shake the world

با روشی ملایم می توانید دنیا را تکان دهید

“مهاتما گاندی”

***

The secret of getting ahead is getting started

رمز پیشی گرفتن این است که شروع کنید

“مارک تواین”

***

Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better

هر تلاشی که کرده اید، هر شکستی که خورده اید، مهم نیست. دوباره تلاش کنید. دوباره شکست بخورید. شکستی بهتر!

“ساموئل بکت”

***

If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude

اگر چیزی را دوست ندارید، آن را تغییر دهید. اگر نمی توانید آن را تغییر دهید، نگرش خود را تغییر دهید

“مایا آنجلو”

***

You don’t need to see the whole staircase, just take the first step

نیازی به دیدن تمام پله ها (تمام راه) ندارید، فقط اولین قدم را بردارید

“مارتین لوتر کینگ جونیور”

***

Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value

سعی نکنید به فردی موفق تبدیل شوید، بلکه سعی کنید به یک انسان با ارزش تبدیل شوید

“آلبرت انیشتین”

***

Either get busy living or get busy dying

یا مشغول زندگی شوید یا مشغول (منتظر) مرگ باشید

“استیون کینگ”

***

We are our choices

ما حاصل انتخاب های خودمان هستیم

“ژان پل سارتر”

***

You change the world by being yourself

اگر خودتان باشید دنیا را تغییر می دهید

“یوکو اونو”

***

جملات حکیمانه و فلسفی بزرگان

That which does not kill us makes us stronger

آن چه ما را نمی کشد، ما را قوی تر می کند

“فردریش نیچه”

***

Live, travel, adventure, bless, and don’t be sorry

زندگی کنید، سفر کنید، ماجراجو باشید و احساس تاسف نکنید

“جک کرواک”

***

Magic is believing in yourself, if you can do that, you can make anything happen

سحر و جادو باور داشتن به خود است، اگر بتوانی این کار را انجام دهی، می توانی هر چیزی را بسازی!

“یوهان ولفگانگ فون گوته”

***

And above all, watch with glittering eyes the whole world around you because the greatest secrets are always hidden in the most unlikely places. Those who don’t believe in magic will never find it

و مهم تر از همه، با چشمانی درخشان تمام دنیای اطراف خود را تماشا کنید. زیرا بزرگ ترین اسرار همیشه در بعیدترین مکان ها پنهان هستند. کسانی که به جادو اعتقاد ندارند هرگز آن را پیدا نخواهند کرد

“رولد دال”

***

The real voyage of discovery consists not in seeking new lands but seeing with new eyes

سفر اکتشافی واقعی در جستجوی سرزمین های جدید نیست، بلکه دیدن با نگاهی نو است

“مارسل پروست”

***

You have as much laughter as you have faith

شما به همان اندازه که ایمان دارید می خندید

“مارتین لوتر کینگ”

***

جملات حکیمانه از بزرگان برای کپشن

A harmful truth is better than a useful lie

یک حقیقت آسیب رسان بهتر از یک دروغ مفید است

“توماس مان”

***

We are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be

ما همان چیزی هستیم که وانمود می کنیم، بنابراین باید مراقب آنچه وانمود می کنیم باشیم

“کرت وانه‌گت”

***

Genius might be the ability to say a profound thing in a simple way

نبوغ می تواند توانایی گفتن یک چیز عمیق به شیوه ای ساده باشد

“چارلز بوکوفسکی”

***

If you make friends with yourself you will never be alone

اگر با خودتان دوست شوید هرگز تنها نخواهید بود

“ماکسول مالتز”

***

Do not speak of your happiness to one less fortunate than yourself

از خوشبختی خود با فردی کم سعادت تر از خودتان صحبت نکنید

“پلوتارک”

***

You will not be punished for your anger, you will be punished by your anger

شما به خاطر عصبانیت تان مجازات نخواهید شد، بلکه با عصبانیت تان مجازات خواهید شد

“بودا”

***

You have to be odd to be number one

باید عجیب باشید تا شماره یک شوید

“دکتر زوس”

***

Unless you believe, you will not understand

تا ایمان نیاورید، نمی فهمید

“آگوستین”