متن های دلنشین و سخنان ناب بزرگان دنیا درباره زمستان سپیدپوش

عکس نوشته سخنان بزرگان درباره زمستان
عکس نوشته سخنان بزرگان درباره زمستان

زمستان یک گواه است، یک سند، یک آیه برای آن هایی که نمی دانند تنها با یک رنگ، حتی  اگر سفید و بی رنگ باشد، می توان چنان زیبایی خلق کرد که دنیا در مقابلش انگشت به دهان بماند.

زمستان فصل یک رنگ بودن است و پیام صداقت و امید را به ما می رساند، که بدانیم در اوج سرما و در دل تاریک تنهایی ها می توان سپید بود و سپید فکر کرد، که بدانیم زیبایی تنها به بارش رنگ و نقش و نگار به روی طبیعت نیست بلکه زیبایی را می توان در سردترین و تنهاترین لحظه های زندگی نیز پیدا کرد.

در ادامه گلچین زیبایی از سخنان بزرگان درباره زمستان گردآوری کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

جملات زیبای بزرگان در مورد فصل زمستان

How many lessons of faith and beauty we should lose, if there were no winter in our year!

اگر در طول سال ما هیچ زمستانی نبود، درس های ایمان و زیبایی را از دست می دادیم!

“توماس ونتورث هیگینسون”

***

I love the scents of winter! For me, it’s all about the feeling you get when you smell pumpkin spice, cinnamon, nutmeg, gingerbread and spruce

من رایحه های زمستان را دوست دارم! برای من، زمستان احساسی است که از بوی ادویه کدو تنبل، دارچین، جوز هندی، نان زنجبیلی و صنوبر پیدا می کنید

“تیلور سویفت”

***

If we had no winter, the spring would not be so pleasant: if we did not sometimes taste of adversity, prosperity would not be so welcome

اگر زمستان نداشتیم، بهار چندان دلپذیر نبود: اگر گاهی طعم ناملایمات را نمی چشیدیم، از رونق چندان استقبال نمی شد

“آنه بردستریت”

***

In seed time learn, in harvest teach, in winter enjoy

در زمان بذر پاشی یاد بگیرید، در فصل آموزش یعنی زمستان لذت ببرید

“ویلیام بلیک”

***

Laughter is the sun that drives winter from the human face

خنده خورشیدی است که زمستان را از چهره انسان می راند

“ویکتور هوگو”

***

سخنان فلسفی بزرگان درباره زمستان

Let us love winter, for it is the spring of genius

بیایید زمستان را دوست داشته باشیم، زیرا بهار نبوغ است

“پیترو آرتینو”

***

Many human beings say that they enjoy the winter, but what they really enjoy is feeling proof against it

بسیاری از انسان ها می گویند که از زمستان لذت می برند، اما آن چه واقعاً از آن لذت می برند احساس اثبات خلاف آن است

“ریچارد آدامز”

***

No winter lasts forever; no spring skips its turn

هیچ زمستانی برای همیشه ادامه ندارد، بهار بالاخره می آید

“هال بورلند”

***

People don’t notice whether it’s winter or summer when they’re happy

مردم وقتی خوشحال هستند، متوجه نمی شوند زمستان است یا تابستان!

“آنتوان چخوف”

***

Thank goodness for the first snow, it was a reminderno matter how old you became and how much you’d seen, things could still be new if you were willing to believe they still mattered.

خدا را شکر برای اولین برف، این یک یادآوری است. مهم نیست که چقدر سن تان بالا رفته و چند زمستان دیده اید، اگر باور داشته باشید که آن ها هنوز اهمیت دارند همه چیز هنوز هم می تواند برای تان جدید باشد

“کندیس بوشنل”

***

The hard soil and four months of snow make the inhabitants of the northern temperate zone wiser and abler than his fellow who enjoys the fixed smile of the tropics.

خاک سخت و چهار ماه بارش برف، ساکنان منطقه معتدل شمال را عاقل تر و تواناتر از هم وطنان خود که از لبخند ثابت مناطق گرمسیری لذت می برند می کند

“رالف والدو امرسون”

***

Welcome, winter. Your late dawns and chilled breath make me lazy, but I love you nonetheless

زمستان خوش آمدی! طلوع صبح دیر هنگام و نفس سردت باعث تنبلی من می شود، با این وجود دوستت دارم

“تری گیلمز”

***

متن شاعرانه بزرگان درباره زمستان

What good is the warmth of summer, without the cold of winter to give it sweetness

اگر سرمای زمستان نبود، خوبی و شیرینی تابستان حس نمی شد!

“جان اشتاین بک”

***

When I was young, I loved summer and hated winter. When I got older I loved winter and hated summer. Now that I’m even older, and wiser, I hate both summer and winter.

وقتی جوان بودم، تابستان را دوست داشتم و از زمستان متنفر بودم. وقتی سنم بالاتر رفت زمستان را دوست داشتم و از تابستان متنفر بودم. اکنون که پیرتر و عاقل ترم هم از تابستان و هم از زمستان متنفرم!

“جارود کینتز”

***

Winter forms our character and brings out our best

زمستان شخصیت ما را شکل می دهد و بهترین ما را به نمایش می گذارد

“تام آلن”

***

Winter is a season of recovery and preparation

زمستان فصل بهبودی و آماده سازی است

“پل تروکس”

***

Winter is not a season, it’s a celebration

زمستان یک فصل نیست، بلکه یک جشن است

“آنامیکا میشرا”

***

Winter is the time for comfort, for good food and warmth, for the touch of a friendly hand and for a talk beside the fire: it is the time for home

زمستان زمان راحتی، غذا و گرمای خوب، لمس یک دست دوستانه و یک سخنرانی در کنار آتش است: زمستان زمان در خانه بودن است

“ایدث سیتول”