سخنان نغز و جملات حکیمانه بزرگان و مشاهیر درباره امید داشتن در زندگی

عکس نوشته زیبا درباره امید داشتن
عکس نوشته زیبا درباره امید داشتن

امید یکی از متعالی ترین محرک های پیش برنده در زندگی هر آدمی است که بدون آن قدم از قدم برداشته نخواهد شد و هیچ اثر و هنری فرصت تجلی نخواهد یافت.

امید همچون تابشی درخشنده است که در تاریک ترین لحظات زندگی راه را به ما نمایان می کند و در عمیق ترین دره های تنهایی دست ما را می گیرد، همان نیرویی که در دم و بازدم ما نهفته است و جریان زندگی را به سمت و سوی زیباترش سوق می دهد.

در ادامه مجموعه ای وزین از جملات زیبا و سخنان حکیمانه بزرگان تاریخ درباره امید گردآوری کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

سخنان بزرگان درباره امیدواری

Nothing can be done without hope and confidence

هیچ کاری بدون امید و اطمینان انجام نمی شود

“هلن کلر”

***

Faith goes up the stairs that love has built and looks out the windows which hope has opened

ایمان از پله هایی که عشق ساخته است بالا می رود و از پنجره هایی که امید باز کرده است نگاه می کند

“چارلز هادن اسپارجن”

***

They say a person needs just three things to be truly happy in this world: someone to love, something to do, and something to hope for

می گویند شخص فقط به سه چیز نیاز دارد تا در این دنیا واقعاً شاد باشد:
کسی برای دوست داشتن
کاری برای انجام دادن
و چیزی برای امید داشتن به آن!

“تام بودت”

***

Everything that is done in this world is done by hope

هر کاری در این دنیا با امید انجام می شود

“مارتین لوتر”

***

Never lose hope Storms make people stronger and never last forever

هرگز امید خود را از دست ندهید زیرا طوفان ها باعث قوی تر شدن افراد می شوند و برای همیشه ادامه نخواهند داشت

“روی تی بنت”

***

Hope itself is like a star – not to be seen in the sunshine of prosperity, and only to be discovered in the night of adversity

امید خود مانند یک ستاره است، در آفتاب رفاه و آسایش دیده نمی شود بلکه تنها در شب سختی ها کشف می شود

“چارلز هادن اسپارجن”

***

سخنان بزرگان در مورد امید به آینده

Walk on with hope in your heart, and you’ll never walk alone

با امید در قلب خود قدم بردارید و بدانید هرگز تنها نخواهید بود

“شاهرخ خان”

***

A person can do incredible things if he or she has enough hope

اگر کسی به اندازه کافی امید داشته باشد می تواند کارهای باور نکردنی انجام دهد

“شانون کی بوچر”

***

Hope can be a powerful force Maybe there’s no actual magic in it, but when you know what you hope for most and hold it like a light within you, you can make things happen, almost like magic

امید می تواند یک نیروی قدرتمند باشد. شاید هیچ جادویی در آن وجود نداشته باشد، اما وقتی می دانید بیشتر به چه چیزی امیدوار هستید و آن را مانند نوری در درون خود نگه می دارید، می توانید اتفاقاتی جادویی را رقم بزنید

“لینی تیلور”

***

The difference between hope and despair is a different way of telling stories from the same facts

تفاوت بین امید و نا امیدی روشی متفاوت برای روایت داستان یک حقیقت است!

“آلن د باتن”

***

Hope is a waking dream

امید رویای بیداری است!

“ارسطو”

***

سخنان بزرگان درباره امید داشتن

We need hope, or else we cannot endure

ما به امید احتیاج داریم وگرنه نمی توانیم چیزهای مختلف را تحمل کنیم!

“سارا جی ماس”

***

When you have lost hope, you have lost everything And when you think all is lost, when all is dire and bleak, there is always hope

وقتی امیدت را از دست داده ای، همه چیز را از دست می دهی! و وقتی فکر می کنی همه چیز از دست رفته، زمانی که همه چیز ناگوار و تلخ است، همچنان امید وجود دارد

“پیتاکوس لور”

***

Oft hope is born when all is forlorn

امید وقتی متولد می شود که همه چیز فراموش شود!

“جی آر آر تالکین”

***

When you’re at the end of your rope, tie a knot and hold on

وقتی به انتهای طناب خود رسیده اید آن را گره بزنید و صبر داشته باشید!

“تئودور روزولت”

***

Hope means hoping when everything seems hopeless

امید واقعی یعنی امیدواری در زمانی که همه چیز نا امید کننده به نظر می رسد!

“جی کی چسترتون”

***

Never lose faith in yourself, and never lose hope; remember, even when this world throws its worst and then turns its back, there is still always hope

هرگز ایمان به خود و امید را از دست ندهید. به یاد داشته باشید، حتی زمانی که این دنیا بدترین وضعیت خود را به شما نشان دهد، باز هم همیشه امید وجود دارد!

“پیتاکوس لور”

***

جملات بزرگان در مورد امید

If you lose hope, somehow you lose the vitality that keeps moving, you lose that courage to be, that quality that helps you go on in spite of it all And so today I still have a dream

اگر امید خود را از دست بدهید، به طریقی سر زندگی خود را نیز که باعث حرکت شما می شود از دست می دهید، شهامت بودن را از دست می دهید، چیزی که فارغ از همه چیزهای دیگر به شما کمک می کند ادامه دهید و امروز من هنوز یک رویا دارم

“مارتین لوتر کینگ جونیور”

***

We should ask God to increase our hope when it is small, awaken it when it is dormant, confirm it when it is wavering, strengthen it when it is weak, and raise it up when it is overthrown

ما باید از خدا بخواهیم که امید ما را وقتی کم است افزایش دهد، وقتی خواب است بیدارش کند، وقتی متزلزل است آن را تأیید کند، وقتی ضعیف است آن را تقویت کند و وقتی سرنگون شد آن را دوباره بلند کند

“جان کالوین”

***

There is a saying in Tibetan, ‘Tragedy should be utilized as a source of strength’ No matter what sort of difficulties, how painful experience is, if we lose our hope, that’s our real disaster

در تبت یک جمله وجود دارد که می گوید: “از تراژدی باید به عنوان منبع قدرت استفاده شود” مهم نیست که چه نوع دشواری داشته باشید یا چقدر تجربه دردناکی باشد، فاجعه واقعی زمانی رخ می دهد که امید خود را از دست بدهیم

“دالایی لاما چهاردهم”

***

It’s probably my job to tell you life isn’t fair, but I figure you already know that So instead, I’ll tell you that hope is precious, and you’re right not to give up

احتمالاً وظیفه من این است که به شما بگویم زندگی عادلانه نیست، اما فکر می کنم شما از قبل این حقیقت را می دانید. بنابراین به جای آن به شما می گویم که امید ارزشمند است و شما حق ندارید تسلیم شوید

“سی جی ردواین”

***

Where there is no hope, it is incumbent on us to invent it

جایی که هیچ امیدی نیست، این وظیفه ما است که آن را خلق کنیم

“آلبر کامو”

***

جملات بزرگان درباره امید به انگلیسی

The very least you can do in your life is figure out what you hope for And the most you can do is live inside that hope Not admire it from a distance but live right in it, under its roof

کمترین کاری که می توانید در زندگی خود انجام دهید این است که بفهمید به چه چیزی امیدوار هستید و بیشترین کاری که می توانید انجام دهید این است که در درون آن امید زندگی کنید، فقط آن را از دور تحسین نکنید بلکه با آن زیر یک سقف زندگی کنید!

“باربارا کینگزلور”

***

Hope is a force of nature Don’t let anyone tell you different

امید نیروی طبیعت است. اجازه ندهید کسی چیز دیگری به شما بگوید!

“جیم بچر”

***

Plant seeds of happiness, hope, success, and love; it will all come back to you in abundance This is the law of nature

بذر شادی، امید، موفقیت و عشق بکارید. همه آن ها بیشتر از آن چه می بخشید به شما بر می گردد. این قانون طبیعت است

“استیو مارابولی”

***

Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all

امید مانند موجود پر داری است که در روح می نشیند و آهنگ را بدون کلمات می خواند و هرگز متوقف نمی شود

“امیلی دیکنسون”

***

Hope smiles from the threshold of the year to come, whispering ‘it will be happier’

امید از آستانه سال آینده لبخند می زند و زمزمه می کند “زندگی شادمانه تر خواهد شد”

“آلفرد تنیسون”

***

Hope is the power of being cheerful in circumstances that we know to be desperate

امید قدرت شاد بودن در شرایطی است که می دانیم نا امید هستیم!

“جی کی چسترتون”

***

Live, then, and be happy, beloved children of my heart, and never forget, that until the day God will deign to reveal the future to man, all human wisdom is contained in these two words, ‘Wait and Hope

فرزندان محبوب من زندگی کنید و شاد باشید و هرگز فراموش نکنید که تا آن روزی که خداوند بخواهد آینده را برای انسان آشکار کند تمام خرد بشری در این دو کلمه تعریف می شود: صبر و امید!

“الكساندر دوما”

***

Hope can get you through anything

امید می تواند شما را از هر چیزی عبور دهد

“جیمی فورد”

***

سخنان بزرگان درباره امید به زندگی

While there’s life, there’s hope

تا زمانی که زندگی وجود دارد امید هم وجود دارد

“مارکوس تولیوس سیسرو”

***

In a world filled with hate, we must still dare to hope In a world filled with anger, we must still dare to comfort In a world filled with despair, we must still dare to dream And in a world filled with distrust, we must still dare to believe

در جهانی مملو از نفرت ، هنوز باید جرات امید داشته باشیم. در جهانی مملو از عصبانیت هنوز باید جرات آسودگی داشته باشیم. در جهانی پر از نا امیدی ، باید جرات رویا پردازی داشته باشیم و در جهانی پر از بی اعتمادی باید جرات باور کردن داشته باشیم

“مایکل جکسون”

***

There is some good in this world, and it’s worth fighting for

در این دنیا چیزهای خوبی وجود دارد که ارزش جنگیدن (و امیدواری) را دارند

“جی آر آر تالکین”

***

Hope costs nothing

امید هیچ هزینه ای ندارد

“کولت”

***

Love without hope will not survive Love without faith changes nothing Love gives power to hope and faith

عشق بدون امید زنده نخواهد ماند و عشق بدون ایمان چیزی را تغییر نمی دهد، اما عشق به امید و ایمان نیرو می بخشد.

“توبا بتا”

***

The road that is built in hope is more pleasant to the traveler than the road built in despair, even though they both lead to the same destination

جاده ای که با امید ساخته شده است برای مسافر دلپذیرتر از راهی است که در یأس ساخته شده است، حتی اگر هر دو به یک مقصد منتهی شوند

“ماریون زیمر بردلی”

***

I inhale hope with every breath I take

با هر نفسی که می کشم امید را استشمام می کنم

“شارون کی پنمن”

***

سخنان امید بخش بزرگان

When you feel like hope is gone, look inside you and be strong and you’ll finally see the truth- that hero lies in you

وقتی احساس کردید امید از بین رفته است، به درون خود نگاه کنید و محکم باشید و سرانجام حقیقت، این قهرمان پنهان شده در وجود خود را خواهید دید

“ماریا کری”

***

It is difficult to say what is impossible, for the dream of yesterday is the hope of today and the reality of tomorrow

گفتن این که چه چیزی غیرممکن است دشوار است زیرا رویای دیروز، امید امروز و واقعیت فردا است

“رابرت اچ گودارد”

***

Remember, Hope is a good thing, maybe the best of things, and no good thing ever dies

به یاد داشته باشید امید چیز خوبی است، شاید بهترین چیز در دنیا باشد و هیچ چیز خوبی هرگز نمی میرد

“استیون کینگ”

***

The past is made out of facts… I guess the future is just hope

گذشته از واقعیت ها ساخته شده … حدس می زنم آینده فقط امید باشد!

“آیزاک ماریون”

***

Faith is the very first thing you should pack in a hope chest

ایمان اولین چیزی است که باید در صندوق امید بسته بندی کنید!

“سارا بان”

***

In joined hands there is still some token of hope, in the clinched fist none

در دستانی که به هم وصل می شوند هنوز نشانه ای از امید وجود دارد اما در مشت ها (اشاره به تنهایی کاری را انجام دادن) امید وجود ندارد!

“ویکتور هوگو”

***

Hope does not leave without being given permission

امید از بین نمی رود مگر این که شما به آن اجازه رفتن دهید!

“ریک روردان”