جملات ادبی و سخنان دلنشین بزرگان جهان درباره فصل تابستان گرم و سرسبز

عکس نوشته درباره تابستان
عکس نوشته درباره تابستان

تابستان را همه به سبزی اش می شناسند، به آفتاب عالم تاب و سوزانده اش و به رسیده بودن میوه های رنگارنگش …

تابستان را می توان به آدم هایش نیز شناخت، به بودن با دوستانی سبزتر از برگ درخت و عزیزانی که مهرشان گرم تر از هر آفتابی می درخشد …که در آغوش آن ها سردترین زمستان ها نیز گرمای تابستان سوزان را تداعی خواهد کرد.

در ادامه مجموعه ای سبز و صمیمی از جملات بزرگان درباره تابستان گردآوری کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

سخنان بزرگان درباره تابستان

Summer means happy times and good sunshine. It means going to the beach, enjoying the scenery, having fun with family and friends

معنای تابستان اوقات خوش و آفتابی خوب است. همچنین رفتن به ساحل، لذت بردن از مناظر و تفریح در کنار خانواده و دوستان …

” برایان ویلسون”

***

Summer afternoon, summer afternoon; to me those have always been the two most beautiful words in the English language

بعد از ظهر تابستان، بعد از ظهر تابستان؛ به نظر من این دو واژه همیشه زیباترین کلمات در زبان انگلیسی بوده اند

“هنری جیمز”

***

One benefit of summer was that each day we had more light to read by

 از مزایای تابستان نور بیشتر برای خواندن بود

” ژانت والز”

***

If it could only be like this always — always summer, always alone, the fruit always ripe

چه می شد اگر همیشه این گونه بود، همیشه تابستان، همیشه تنها و میوه ها همیشه رسیده باشند

“ایولن وا”

***

Like a welcome summer rain, humor may suddenly cleanse and cool the earth, the air and you

شوخ طبعی مانند باران خوش تابستان، ممکن است در یک لحظه زمین، هوا و شما را تمیز و خنک کند

“لنگستون هیوز”

***

جملات بزرگان درباره تابستان به انگلیسی

And so with the sunshine and the great bursts of leaves growing on the trees, just as things grow in fast movies, I had that familiar conviction that life was beginning over again with the summer

و بنابراین با تابش آفتاب و انبوهی از برگ های روی درختان، همان طور که همه چیز در فیلم ها سریع رشد می کند، اعتقاد داشتم زندگی با تابستان دوباره از نو آغاز می شود

“اف. اسکات فیتزجرالد”

***

Oh, the summer night, has a smile of light, and she sits on a sapphire throne

اوه، شب تابستان، لبخندی از نور دارد و او (عشق) بر تخت سلطنت نشسته است

“برایان پروکتر”

***

Oh, Sunlight! The most precious gold to be found on Earth

آه، نور خورشید! گرانبهاترین طلای پیدا شده روی زمین

“رومن پین”

***

Friends, sun, sand, and sea, that sounds like a summer to me

دوستان، خورشید، شن و دریا، به نظرم تابستان است

” ناشناس”

***

It is easy to forget how effervescent and free we all felt that summer

احساس آزادی و جنب و جوش آن تابستان به راحتی فراموش می شود

” آنا گودبرسن”

***

سخنان زیبای بزرگان درباره فصل تابستان

 It’s the feeling of fresh breeze from the oceans, It’s the lovely feel of a warming slow waves touching you at the sandy beach, Summer is the Warm Magical touch of the Sun

این فصل احساس نسیم تازه از اقیانوس ها است، این فصل احساس دوست داشتنی یک موج آرام و گرم است که شما را در ساحل شنی لمس می کند، تابستان جادوی گرم لمس خورشید است

****

Summer is calling me with the music of an ocean breeze. I must go dance with the waves of love

تابستان مرا با موسیقی نسیم اقیانوس صدا می کند. باید بروم و با موج های عشق برقصم

 “دبسیش مریدا”

***

Whatever happens in the rest of this summer, whatever happens the rest of your life, it’s important that you are happy, and stay that way

هر اتفاقی که در تابستان می افتد، در ادامه زندگی شما هم رخ می دهد، بنابراین بهتر است خوشحال باشید و در این راه بمانید

“کایلین گو”

***

In the summer, we write life’s summary with the slow waves of love flowing over the sandy beach. The slow breeze and the warm sun write our memories

در تابستان ما خلاصه زندگی را با موج های آرام عشق که روی ساحل شنی جاری می شوند، می نویسیم. نسیم آرام و آفتاب گرم خاطرات ما را می نویسد.

“دبسیش مریدا”

***

Rejoice as summer should… chase away sorrows by living

در تابستان آن طور که  باید شادی کنید … غم ها را با زندگی دور بریزید

” ملیسا مر”

***

Everything good, everything magical happens between the months of June and August

همه چیزهای خوب و جادویی بین ماه های ژوئن و آگوست (تابستان) اتفاق می افتد

“جنی هان”

***

When the sun is shining I can do anything; no mountain is too high, no trouble too difficult to overcome

با درخشش خورشید من توانایی انجام هر کاری را دارم، هیچ کوهی خیلی بلند نیست و هیچ مشکلی چندان دشوار نیست که نتوان بر آن غلبه کرد

“ویلما رودلف”

***

تابستان از دیدگاه بزرگان

I like summer. I like warmer weather and long days. I’m one of those silly people who still enjoy lying in the sun

من تابستان، هوای گرم تر و روزهای طولانی را دوست دارم. من یکی از آن افراد ساده ای هستم که هنوز هم از دراز کشیدن زیر آفتاب لذت می برد

“دانیل استیل”

***

Summertime. It was a song. It was a season. I wondered if that season would ever live inside of me

فصل تابستان یک آهنگ بود. یک فصل بود، من شک کردم که شاید آن فصل در درون من زندگی می کند

***

Just living is not enough… one must have sunshine, freedom, and a little flower

فقط زندگی کافی نیست … باید آفتاب، آزادی و کمی گل داشته باشید

“هانس کریستین آندرسن”

***

A little bit of summer is what the whole year is all about

کمی تابستان چیزی است که کل سال بر اساس آن رقم می خورد

“جان میر”

***

Summertime is always the best of what might be

تابستان همیشه بهترین چیزی است که می تواند باشد

“چارلز بودن”

***

One must maintain a little bit of summer, even in the middle of winter

باید کمی تابستان را با خود داشت، حتی در اواسط زمستان

“هنری دیوید تورو”

***

The summer night is like a perfection of thought

شب تابستانی مانند کمال افکار است

“والاس استیونز”