جملات نغز و سخنان حکیمانه بزرگان درباره موفقیت در زندگی و کار

عکس نوشته درباره موفقیت
عکس نوشته درباره موفقیت

موفقیت بی شک شیرین ترین و خواستنی ترین خواسته های همه ما است، این حس که به آمال و آرزوهای خود جامه عمل پوشانده و رویاهای خود را به واقعیت بدل کنیم هرگز نمی تواند و نباید طعم تلخ داشته باشد.

با این حال موفقیت گاهی دلهره آور به نظر می رسد، شاید علتش ترس از شکست باشد، یا موفق نشدن در گام های بعدی و برآورده نکردن انتظارات دیگران یا حتی اهداف سخت تری که بعد از هر موفقیت برای خود می چینیم … ما اغلب غافل می شویم از این نکته مهم که موفقیت بدون شکست هرگز شدنی نخواهد بود.

در ادامه گلچینی از سخنان بزرگان تاریخ درباره موفقیت گردآوری کرده ایم، با آپرنگ باشید.

…..***…..

سخنان بزرگان درباره موفقیت در زندگی

Success is never accidental

موفقیت هرگز اتفاقی نیست

“جک دورسی”

***

If you want to be successful, find out what the price is and then pay it

اگر می خواهید موفق باشید، باید بدانید قیمت آن چقدر است و سپس بهای آن را بپردازید

“اسکات آدام”

***

Behind every successful man there’s a lot of unsuccessful years

پشت هر مرد موفق، سال ها عدم موفقیت وجود دارد

“باب براون”

***

The secret of success is constancy of purpose

راز موفقیت ثبات هدف است

“بنیامین دیزرائیلی”

***

سخنان بزرگان درباره موفقیت به انگلیسی

Success is the child of audacity

موفقیت فرزند جسارت است

“بنیامین دیزرائیلی”

***

If you have no critics you’ll likely have no success

اگر انتقاد پذیر نباشید، موفق نخواهید شد

“مالکوم ایکس”

***

Be content to act, and leave the talking to others

فقط به تلاش خود ادامه دهید و از حرف زدن با دیگران اجتناب کنید

“بالتاسار”

***

Success is not in what you have, but who you are

موفقیت در داشته های شما نیست بلکه در شخصیت شما نهفته است

“بو بنت”

***

I don’t dwell on success. Maybe that’s one reason I’m successful

صرفا به دنبال کسب موفقیت نیستم، شاید این یکی از دلایل موفقیت من باشد

“کلوین کلاین”

***

جملات بزرگان درباره موفقیت

A minute’s success pays the failure of years

یک دقیقه موفقیت، سال ها شکست را جبران می کند

“رابرت براونینگ”

***

Failure is success in progress

شکست بخشی از موفقیت است

“آلبرت انیشتین”

***

Find somebody to be successful for. Raise their hopes. Think of their needs

کسی را پیدا کنید که بخواهید به خاطرش موفق شوید، به او امید بدهید، به نیازهایش فکر کنید

“باراک اوباما”

***

90% of your plans are going to fail no matter what you do. Get used to it

90٪ برنامه های شما بدون توجه به کاری که انجام می دهید، شکست خواهند خورد. به آن عادت کنید

“مارک منسون”

***

Success is how high you bounce when you hit bottom

موفقیت در این است که وقتی زمین می خورید دوباره چقدر می توانید از جا بلند شوید

“جرج اس پتن”

***

The difference between successful people and very successful people is that very successful people say ‘no’ to almost everything.

تفاوت بین افراد موفق و افراد بسیار موفق این است که افراد بسیار موفق تقریباً به همه چیز “نه” می گویند

“وارن بافت”

***

سخنان بزرگان درباره موفقیت در کار

The people who succeed are irrationally passionate about something

افرادی که موفق می شوند دیوانه وار به چیزی علاقه مند هستند

“ناشناس”

***

Living our life deeply and with happiness, having time to care for our loved ones – this is another kind of success, another kind of power, and it is much more important

زندگی را عمیقا و با شادمانی سپری کنیم و زمانی را برای مراقبت از عزیزان مان در نظر بگیریم، زیرا این نیز نوعی موفقیت است، نوع دیگری از قدرت و بسیار مهم تر است

“ناشناس”

***

The maximum success is reached when you are never busy

حداکثر موفقیت زمانی حاصل می شود که هرگز احساس پر مشغله بودن نکنید

“نسیم نیکلاس طالب”

***

I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time

نمی توانم فرمول مطمئنی برای موفقیت به شما بدهم، اما می توانم فرمولی برای شکست به شما بدهم: سعی کنید همیشه همه را راضی کنید

“هربرت بایارد سوپ”

***

Success is the progressive realization of predetermined, worthwhile, personal goals

موفقیت تحقق تدریجی اهداف شخصی از پیش تعیین شده و ارزشمند است

“پل جی میر”

***

You have reached the pinnacle of success as soon as you become uninterested in money, compliments, or publicity

به محض اینکه به پول، تعریف و تمجید یا شهرت بی علاقه شوید، به اوج موفقیت رسیده اید

“توماس ولف”

***

Mediocrity always measures success by money

افراد متوسط همیشه موفقیت را با پول می سنجند

***

سخنان بزرگان درباره موفقیت و شکست

Failure is the condiment that gives success its flavor

شکست چاشنی است که به موفقیت عطر و طعم می بخشد

“ترومن کاپوتی”

***

The master has failed more times than the beginner has even tried

یک استاد بارها بیشتر از آن چه مبتدی حتی تلاش کرده باشد شکست خورده است

“استیون مک کرانی”

***

The path to success is to take massive, determined action

مسیر موفقیت، اقدام عظیم با عزمی راسخ است

“تونی رابینز”

***

I do not like to repeat successes, I like to go on to other things

دوست ندارم موفقیت ها را تکرار کنم، دوست دارم کارهای دیگری هم انجام دهم

“ناشناس”

***

Celebrate your successes. Find some humor in your failures

موفقیت های خود را جشن بگیرید و در شکست های خود به دنبال یه چیز خنده دار بگردید

“سام والتون (والمارت)”

***

Try not to become a man of success, but a man of value. Look around at how people want to get more out of life than they put in. A man of value will give more than he receives. Be creative, but make sure that what you create is not a curse for mankind

سعی کنید به یک مرد موفق تبدیل نشوید، بلکه یک انسان با ارزش باشید. به اطراف خود نگاه کنید که چگونه مردم می خواهند بیشتر از آن چه در زندگی دارند از زندگی بگیرند. ولی یک انسان با ارزش بیشتر از آن چه دریافت می کند به دیگران می بخشد. خلاق باشید، اما اطمینان حاصل کنید که آن چه ایجاد می کنید برای بشریت ضرر ندارد

“آلبرت انیشتین”

***

جملات بزرگان در مورد موفقیت و انگیزه

Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm

موفقیت عبارت است از عبور کردن از شکست ها یکی پس از دیگری بدون از دست دادن اشتیاق

“وینستون چرچیل”

***

Have no fear of perfection – you’ll never reach it

از کمال هراس نداشته باشید، زیرا هرگز به آن نخواهید رسید

“سالوادور دالی”

***

The best revenge is massive success

بهترین انتقام رسیدن به موفقیت بزرگ است

“فرانک سیناترا”

***

Success is my only option, failure’s not

موفقیت تنها گزینه من است، شکست برایم معنی ندارد

“امینم”

***

Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up

بسیاری از افراد شکست خورده کسانی هستند که وقتی تسلیم شدند نمی دانستند چقدر به موفقیت نزدیک بودند

“توماس آلوا ادیسون”

***

We learn wisdom from failure much more than from success. We often discover what will do, by finding out what will not do; and probably he who never made a mistake never made a discovery

شکست بیشتر از موفقیت به ما خرد و آگاهی می دهد. ما اغلب با فهمیدن این که چه کارهایی را نباید انجام دهیم، می فهمیم چه کاری باید انجام شود. احتمالاً کسی که هرگز اشتباه نکرده هرگز چیزی را کشف نکرده است

***

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly

فقط کسانی که جرات شکست بزرگ دارند، می توانند به موفقیت چشمگیری دست یابند

“رابرت اف کندی”

***

If you think you can, you can. And if you think you can’t, you’re right

اگر فکر میکنی میتونی، پس میتونی و اگر فکر می کنی نمی تونی باز هم حق با توست

“هنری فورد”

***

سخنان بزرگان درباره موفقیت و تلاش

There are no gains without pains

هیچ دستاوردی بدون درد به دست نمی آید

“بنجامین فرانکلین”

***

I find that the harder I work, the more luck I seem to have

دریافته ام که هرچه بیشتر کار کنم شانس بیشتری خواهم داشت

“توماس جفرسون”

***

That some achieve great success, is proof to all that others can achieve it as well

این که برخی افراد به موفقیت بزرگ دست پیدا می کنند اثبات می کند که دیگران نیز می توانند به آن دست یابند

“آبراهام لینکلن”

***

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful

موفقیت کلید خوشبختی نیست بلکه خوشبختی کلید آن است. اگر عاشق کاری باشید که انجام می دهید موفق خواهید بود

“آلبرت شوارتزر”

***

Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it

موفقیت دوست داشتن خود، دوست داشتن کاری که انجام می دهید و دوست داشتن نحوه انجام آن است

“مایا آنجلو”

***

To fly, we have to have resistance

برای پرواز باید استقامت داشته باشیم

“مایا لین”

***

To succeed, we must first believe that we can

برای موفقیت، ابتدا باید باور داشته باشیم که می توانیم

“مایکل کردا”

***

Measure your success according to fun and creativity

موفقیت خود را با توجه به سرگرمی و خلاقیت خود بسنجید

“آنیتا رودیک”

***

You sleep on a win and you’ll wake up with a loss

شما روی یک برد می خوابید و با یک باخت از خواب بیدار خواهید شد

“کانر مک گرگور”

***

Be brave when you are scared, and humble when you are victorious

هنگامی که می ترسید شجاع و وقتی پیروز می شوید فروتن باشید

“ناشناس”

***

Your calendar is a better measure of success than your bank account

تقویم شما معیار موفقیت بهتری نسبت به حساب بانکی شما است

“جیمز کلر”

***

You don’t have to show people how successful you are

لازم نیست به مردم نشان دهید که چقدر موفق هستید

“مارتین یان”

***

The ladder of success is never crowded at the top

بالای نردبان موفقیت هرگز شلوغ نیست

“ناپلئون هیل”

***

Success is the fruit of concentration

موفقیت ثمره تمرکز است.

***

Success is the sweetest revenge

موفقیت شیرین ترین انتقام است

“ونسا ویلیامز”

***

Success is a mindset, not a trophy

موفقیت یک ذهنیت است نه یک غنیمت

“لنس آلرد”